Malayalam Meaning of 'stain'

No direct Malayalam meaning for the English word 'stain' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • back - തിരിച്ച്,  തിരികെ,  പുച്ഛതലം,  കട്യ
  • second - രണ്ടാം
  • soil - മണ്ണ്,  മണ്‍,  മൃദാ,  മൃത്തിക
  • bear - ഉളിയം,  കരടി,  ഭേസുക,  പൃഷ്ഠചക്ഷുസ്സ്,  പോത്തുക,  മല്ലു,  ദുര്‍ഘോഷം,  വഹിക്കുക,  ഭല്ലുകം,  ഭല്ലം,  മിളിറ്
  • support - ആലംബനം,  ആലംബം,  ഉരന്‍,  ആധാരം,  ഉതവി,  ഉടന്ത,  ഉത്തംഭനം,  അവലംബം,  ആണം,  ഊന്നല്‍,  ഊന്ന്,  ഊന്നുക,  ഒത്താശ,  വെശ,  കൈത്തണല്‍,  പോതിക,  ചാര്,  ചാരുക,  പിന്തുണ,  രക്ഷ,  മേഠി,  ഹസ്താവലംബം,  ആശ്രയം,  തൊക്കുക,  നിധാനം,  തഞ്ചല്‍,  ഔലാനം
  • paint - അഞ്ജിക്കുക,  ചായം,  വര്‍ണ്ണം,  രങ്ക്
  • dirty - ആവില,  കൂതറ,  മലിന,  രിപ്രം,  കശ്മല,  പങ്കി
  • prop - ആലംബനം,  ആലംബം,  ധര്‍ത്രം
  • dye - കപ്പുക
  • blemish - മാച്,  രപസ്,  അപഗുണം

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words