Malayalam Meaning of 'scribe'

No direct Malayalam meaning for the English word 'scribe' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • write - തീട്ടുക
  • order - സമന്വയം,  ആജ്ഞ,  ആജ്ഞാപിക്കുക,  അഭ്യനുജ്ഞ,  അരുളിചെയ്യുക,  അരുളുക,  പ്രദിക്ക്,  തരകുക,  ചോദന,  ചീര്,  കൊമാന്തം,  പ്രത്യാതേശം,  ദേശന,  അനുക്രമം,  പന്തി,  അനുസാരം,  അനുശാസിക്കുക,  അനുജഞ,  അനുജ്ഞപ്തി,  വരുതി,  മുറപ്പാട്,  ധോരണ,  ഏവല്‍,  നിയോഗിക്കുക,  നിയോഗം,  സമാദേശം,  നിയുക്തി
  • picture - ആലേഖ്യം,  ഓവിയം,  പിന്താരം,  പ്രതിച്ഛന്ദം,  ചിത്രലേഖ,  പരിലേഖം,  ചിത്രം,  പ്രതികൃതി
  • copy - എതിരട,  എതിരിട,  പുത്രിക,  അനുകരണം,  പതിപ്പ്,  പ്രതിലേഖ
  • sign - പൊറി,  ഇലക്കണം,  പതാക
  • author - എഴുത്തുകാരന്‍,  രചയിതാവ്
  • writer - എഴുത്തുകാരന്‍,  സാഹിത്യകാരന്‍,  കിരകന്‍,  പേനാക്കാരന്‍,  മസിപണ്യന്‍,  ലേഖകന്‍,  ലേഖനികന്‍,  വര്‍ണ്ണികന്‍,  മുന്‍ഷി,  പഞ്ജികാരന്‍
  • clerk - കിരാണി,  ലിപികന്‍,  പട്ടോലക്കാരന്‍,  ഗുമസ്തന്‍
  • narrate - കൂറുക,  ആഖ്യാനിക്കക,  കഥിക്കുക
  • grave - കവര്‍,  കബര്‍,  ചമു

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words