Malayalam Meaning of 'regard'

No direct Malayalam meaning for the English word 'regard' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • look - വീക്ഷ,  വീക്ഷണം,  അവേക്ഷ,  ഉന്മിഷിതം,  പ്രദര്‍ശം,  പ്രേക്ഷിതം,  പാര്‍ക്കുക,  പ്രതിചക്ഷുണം,  ലോകനം,  ലക്ഷിക്കുക,  ദൃക്പാതം,  ദൃക്ക്,  നോട്ടം,  നോക്ക്,  നോക്കുക,  കാഴ്ച,  വിലോകനം,  മിഴിപ്പെടുക
  • eye - വിഴി,  അംബം,  കണ്ടലം,  കണ്ണ്,  കണ്‍,  ചക്ഷു,  ചക്ഷുരിന്ദ്രിയം,  ചക്ഷുസ്സ്,  ചക്ഷന്‍,  പ്രേക്ഷണം,  അക്ഷി,  അക്ഷം,  ദേഹദീപം,  ലോചനം,  മുഴി,  നയനപുടം,  നയനം,  ദൃഷ്ടി,  ദൃക്ക്,  ദൃശ,  ദൃശി,  നേത്രേന്ദ്രിയം,  നേത്രം,  തൊറണ്ട്,  വിലോചനം,  വിശ്വങ്കരം,  മിഴി
  • attention - അവധാനം,  ശുഷ്കാന്തി,  ശ്രദ്ധ,  പേണം,  നിഷ്കര്‍ഷണം,  പതലം
  • consider - വിചാരിക്കുക,  പരിഗണിക്കുക,  പ്രതീക്ഷിക്കുക,  ആലോചിക്കുക
  • view - അവലോകനം,  സംപ്രേക്ഷണം,  അഭിപ്രായം,  പ്രതിചക്ഷുണം,  ദൃഷ്ടിപാതം,  ദൃഷ്ടം,  ദൃശ്യം,  ദൃംശതി,  ദര്‍ശനം,  ദര്‍ശം,  നിധ്യാനം,  ആലോകനം,  വിലോകനം,  ഈക്ഷ,  ഈക്ഷണം,  ഈക്ഷിതം,  നിശാമം
  • respect - ആദരവ്,  ആദരിക്കുക,  ആദരം,  അഭ്യര്‍ഹണം,  അക്കനം,  മതിപ്പ്,  പരിഗണിക്കുക,  ദൃത്യം,  മാനിക്കുക,  പ്രശ്രവണം,  പൂജിക്കുക,  പ്രമാണിക്കുക
  • estimation -
  • ignore - അവഗണിക്കുക,  താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക,  വിഗണിക്കുക
  • self respect - സ്വാഭിമാനം,  അഭിമാനം,  അഭിമതി,  ആത്മഭിമാനം
  • behold - അതോ

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words