Malayalam Meaning of 'reckon'

No direct Malayalam meaning for the English word 'reckon' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • number - എണ്ണ്,  എണ്ണം,  എണ്‍,  സന്നയം,  സംഖ്യ,  കണക്ക്,  അക്കം,  ലക്കം,  നമ്പര്‍,  പാരിമിത്യം
  • think - സങ്കല്പിക്കുക,  സ്മരിക്കുക,  ഓരുക,  മതിക്കുക,  വിചാരിക്കുക,  നെണ്ണുക,  ആലോചിക്കുക,  അയവെട്ടുക,  മുന്നുക
  • figure - സ്വരൂപം,  പേശസ്സ്,  പേശം,  പടിമം,  വടി
  • guess - ഊടം,  സങ്കല്പിക്കുക,  സങ്കല്പം,  ഊഹ,  അഭ്യൂഹം,  പ്രതര്‍ക്കണം,  പ്രതര്‍ക്കം,  സമുന്നയം,  അനുമാനം,  ഉപലിംഗനം
  • consider - വിചാരിക്കുക,  പരിഗണിക്കുക,  പ്രതീക്ഷിക്കുക,  ആലോചിക്കുക
  • rate - നിരക്ക്,  നിലവാരം,  തോത്
  • account - എണ്ണിക്ക
  • estimate -
  • calculate - വിഗണിക്കുക
  • calculation - എണ്ണ്,  കണക്ക്,  ആകലനം,  ഗണി,  ഗണിതശാസ്ത്രം,  ഗണിതം,  പരിസംഖ്യ

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words