Malayalam Meaning of 'captain'

No direct Malayalam meaning for the English word 'captain' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • chief - ശിരോവര്‍ത്തി,  കൂടസ്ഥന്‍,  ആനുമാനികം,  ശ്രേഷ്ഠന്‍,  പ്രാമാണികം,  പ്രധാനി,  പ്രധാനന്‍,  അഗ്രണി,  അഗ്രിയന്‍,  പുള്ളിക്കാരന്‍,  പ്രബലന്‍,  തലകാപ്പ്,  മുമ്പന്‍,  അധിപന്‍,  മുഖ്യന്‍,  രാജന്‍,  പ്രവരന്‍,  പാരമിക,  പ്രമാണി,  മൂര്‍ദ്ധന്യന്‍,  സര്‍ദാര്‍,  വൃന്ദാരകന്‍,  പ്രഷ്ഠന്‍,  പ്രവീരന്‍,  പ്രവേക,  പ്രവര്‍ഹം,  കാര്യപുരുഷന്‍,  പ്രമുഖന്‍
  • leader - കാര്യസ്ഥന്‍,  ഇമാം,  തമ്മാന്‍,  പ്രാമാണികന്‍,  ഗന്‍,  പുരസ്സരന്‍,  പ്രധാനന്‍,  അഗ്രണി,  അഗ്രിയന്‍,  അഗ്രഗാമി,  അഗ്രേസരികന്‍,  അഗ്രേസരന്‍,  പരിണായകന്‍,  മുമ്പന്‍,  അദ്ധ്യക്ഷന്‍,  മുഖ്യന്‍,  നീഥന്‍,  മുഖരന്‍,  മുതലി,  നേതാവ്,  നായകന്‍,  പ്രമാണി,  പുരോഗാമി,  പുരോഗന്താവ്,  സര്‍ദാര്‍,  പ്രഷ്ഠന്‍,  മുന്നാള്‍,  പ്രതികഷന്‍,  വ്യാഘ്രന്‍,  പ്രണയന്‍,  മേധാവി

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words