Malayalam Meaning of 'burg'

No direct Malayalam meaning for the English word 'burg' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • city - ഉമം,  പേരുവഴി,  പാടി,  പൂര്‍,  നഗരി,  മാര്‍ദംഗം,  പട്ടനീ,  പട്ടനം,  പുടഭേദം,  പത്തനം
  • town - കന്ഥ,  പുരി,  പാളയം,  അഗാരം,  പേരുവഴി,  പൂര്‍,  അകരം,  നഗരം,  പട്ടണം,  കസ്ബ,  കസബ
  • citizen - പൗരന്‍,  പുരവാസി
  • thief - ആമോഷി,  കുസുമാലന്‍,  കൂടകാരന്‍,  ശങ്കിതവര്‍ണ്ണന്‍,  അവഹാരന്‍,  കുജംഭലന്‍,  സ്രോതസ്യന്‍,  അമുക്കന്‍,  ഹര്‍ത്താവ്,  കുംഭീരകന്‍,  ഹാരകന്‍,  ആഖു,  സ്തേയി,  സ്തേനന്‍,  സ്തൈന്യന്‍,  ഹരികന്‍,  ഇരുമ്പന്‍,  ഹരകന്‍,  തായു,  പുത്രകന്‍,  താക്കരി,  പാടച്ചരന്‍,  ചൗരന്‍,  പാര്‍ശ്വകന്‍,  പരാസ്കന്ദി,  വറിയോന്‍,  മല്ലീകരന്‍,  പടച്ചരന്‍,  മൗഷ്ടികന്‍,  പടുമുളക്കാരന്‍,  പടത്കന്‍,  മൈയന്‍,  വിഖൂരന്‍,  പ്രചുരപുരുഷന്‍,  പ്രചുരന്‍,  പശ്യതോഹരന്‍,  മൂഷികന്‍,  ഗിരിചരന്‍,  മുന്തിയറുപ്പന്‍,  അശിത്രന്‍,  മൂഷകന്‍,  ദ്രാവകന്‍,  വ്യാജക്കാരന്‍,  ബഡുവാ,  മരാളന്‍,  കളവന്‍,  വിലുപ്തകന്‍

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words