Malayalam Meaning of 'bidding'

No direct Malayalam meaning for the English word 'bidding' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • command - ഏകല്‍,  ഏകിയ,  ആദിഷ്ടം,  ആദേശം,  ആജ്ഞ,  ആജ്ഞാപിക്കുക,  ശിക്ഷണം,  ആണത്തി,  അരുള്‍,  ഹുക്കും,  തരകുക,  ദേശന,  വരുതി,  അപവാദം,  അഭിനിയോഗം,  നിയോഗം,  കല്പന,  നിയുക്തി,  നിദേശം,  ശാസം,  സൗവം
  • invite - വിളിക്കുക,  ക്ഷയിക്കുക,  ക്ഷണിക്കുക
  • invitation - വിളി,  ആഹൂതി,  ആമന്ത്രണം,  ഉപമന്ത്രണം,  ആകാരണം,  ചോദകം,  പ്രഹ്വായം,  നിമന്ത്രണപത്രം,  നിമന്ത്രണം,  മന്ത്രണം,  ചനസ്,  ഹൂതി,  ഉപനിമന്ത്രണം

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words