Malayalam Meaning of 'bid'

No direct Malayalam meaning for the English word 'bid' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • left - ഇടത്,  ഇടത്തേ,  സവ്യ,  വാമക
  • order - സമന്വയം,  ആജ്ഞ,  ആജ്ഞാപിക്കുക,  അഭ്യനുജ്ഞ,  അരുളിചെയ്യുക,  അരുളുക,  പ്രദിക്ക്,  തരകുക,  ചോദന,  ചീര്,  കൊമാന്തം,  പ്രത്യാതേശം,  ദേശന,  അനുക്രമം,  പന്തി,  അനുസാരം,  അനുശാസിക്കുക,  അനുജഞ,  അനുജ്ഞപ്തി,  വരുതി,  മുറപ്പാട്,  ധോരണ,  ഏവല്‍,  നിയോഗിക്കുക,  നിയോഗം,  സമാദേശം,  നിയുക്തി
  • try - ശ്രമിക്കുക,  യത്നിക്കുക,  പ്രയത്നിക്കുക
  • stay - വസിക്കുക,  വര്‍ത്തിക്കുക,  തങ്ങല്‍,  തഞ്ചുക
  • remain - ശേഷിക്കുക,  അവശേഷിക്കുക,  എഞ്ചുക
  • tough - ഗഹന,  രൂക്ഷ
  • sick - ആര്‍ത്ത,  അകല്യ,  ആതുര,  ഗ്ലാന,  ദീന
  • mad - ഉന്മത്ത,  ഉന്മത്തക,  പ്രമദ,  പാഗല
  • stomach - കൃത്സ്നം,  ആമാശയം,  പെരുമ്പൊതി,  ഫണ്ഡം,  പൂണി,  വിഷ്ഠ,  രുചകം,  വയറ്,  പണ്ടം,  പ്രവണം,  പൈമ്പ
  • command - ഏകല്‍,  ഏകിയ,  ആദിഷ്ടം,  ആദേശം,  ആജ്ഞ,  ആജ്ഞാപിക്കുക,  ശിക്ഷണം,  ആണത്തി,  അരുള്‍,  ഹുക്കും,  തരകുക,  ദേശന,  വരുതി,  അപവാദം,  അഭിനിയോഗം,  നിയോഗം,  കല്പന,  നിയുക്തി,  നിദേശം,  ശാസം,  സൗവം

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words