Malayalam Meaning of 'beautiful'

Meaning of 'beautiful'

 • സ്യോന
 • ആമുഗ്ദ്ധ
 • സു
 • സുമുഖ
 • കാന്ത
 • കാന്താ
 • കാന്തിമത്ത്
 • ആരമ്യ
 • കൂബര
 • സുകുമാര
 • ഹാരി
 • സുദര്‍ശന
 • അരിയ
 • ആക്രമ
 • സുന്ദര
 • കമ്ര
 • ഓമല്‍
 • കമന
 • കമനീയ
 • ഉന്മുഗ്ദ്ധ
 • അഭിരാമ
 • അണി
 • പൊന്‍
 • പൊന്നാര
 • ജാതരൂപ
 • ഫല്‍ഗു
 • ബന്ധുര
 • പുദ്ഗല
 • കോല
 • ചേണാര്‍ന്ന
 • ചാരു
 • ചേതോഹരം
 • മഞ്ജു
 • പൂവാര്‍
 • പൂണ്
 • തെന്‍
 • രമണീയ
 • വപുഷ
 • രമ്യ
 • രുചിര
 • വല്ഗുക
 • പടീര
 • പഞ്ചമ
 • ദസ്മ്യ
 • രൂപ്യ
 • വിതനു
 • വാരണി
 • ചെഴു
 • ഭഗനീയ
 • ചിത്ര
 • കാമ്യ
 • വാരാര്‍ന്ന
 • വാമ
 • മംഗല്യ
 • സൗമ്യ
 • ചെയ്യ

Related Phrases

Synonyms


English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words